Planner: Angilopova wedding

Decor: Nefeda

Photo: Pavel Lepeshev & Marina Nazarova

Video: Mykhail Krylov

Location: Polyana Country Club